Plača KC

From Help.4pm
Jump to: navigation, search

Izračun urne postavke iz podatkov o plači (vrsta projekta KC - kompetenčni center)

Podatke o plačah za vsakega udeleženca vnesemo ročno ali uvozimo z modulom za uvoz Excelovih tabel. Za pravilen izračun urne postavke potrebujemo: podatke o zaposlencu, številu opravljenih ur na projektih KC v mesecu in njegovi plači:

 • Podatki o zaposlencu: ime, priimek, elektronska pošta
 • Podatki o plači:
 • datum plače (dan v mesecu, za katerega je plača);
 • datum plačila,
 • plača v € (2),

Vpišite znesek plače sorazmerno za delo, ki ga je zaposleni opravil na operaciji KC. Plača vključuje: osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost (variabilni del plače, opredeljen v pogodbi o zaposlitvi ali kolektivni pogodbi), dodatki (dodatek za delovno dobo oz. minulo delo), nadomestila plače izplačana V BREME delodajalca (nadomestila za dopust, praznike, boleznine DO 30 dni). Opozorilo - vpiše se plača brez dodatkov, ki jih prejema zaposleni iz drugih virov npr. mentorski dodatek, drugi EU projekti, ostali javni viri, ki bi predstavljali dvojno financiranje.

 • prispevki delodajalca v € (5)

Vpišite prispevke delodajalca sorazmerno za delo, ki ga zaposleni opravlja na operaciji KC.

 • Boleznine do 30 dni € (4)

Vpišite znesek boleznin do 30 dni sorazmerno za delo, ki ga zaposleni opravlja na operaciji KC. Ta podatek je že vključen v (2) Plače in je tu le informativno predstavljen.

 • Povračila stroškov dela € (6)

Vpišite povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela) sorazmerno za delo, ki ga zaposleni opravlja na operaciji KC. Iz zneska je potrebno izključiti morebitne stroške službenih poti, ki so bili izplačani v okviru obračuna plače (le-ti so v celoti upravičeni, v kolikor so vezani na RRP, zato se vnesejo kolono (12) Stroški službenih poti na RRP).

 • Drugo € (7)

Vpišite druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (regres za letni dopust ipd.), dodatno pokojninsko zavarovanje (če je za delodajalca zakonsko obvezno) ter zavarovanje za poškodbe pri delu. Vsi ti stroški se vpisujejo sorazmerno za delo, ki ga zaposleni opravlja na operaciji KC.

 • Dodatki (za posebne pogoje dela) € (3)

Vpiše se dodatke, ki jih je delodajalec dolžan izplačati v skladu z zakonom (dodatki za posebne pogoje dela). Vpišite znesek dodatkov sorazmerno za delo, ki ga je zaposleni opravil na operaciji KC. Ta podatek NI vključen v (2) Plača.

Pozor:Izračun sorazmernega dela plače, ki je upravičen na operaciji KC opravi vsak partner posebej. V 4PM so na voljo podatki o številu opravljenih ur posameznikov na enem ali več RRP projektih. Aplikacija sama poskrbi za ustrezno porazdelitev stroškov dela po projektih, glede na vpisane ure, in tudi izvoz v tabelo za poročanje P2 oz Z2.

Izračun urne postavke iz podatkov o plačah (vrsta projekta KC) za sproten obračun stroškov dela na operaciji KC na podlagi vpisanih ur Obrazec za izračun urne postavke na podlagi podatkov o plačah je: ((plača + prispevki delodajalca + povračila stroškov dela + drugo + dodatki) sorazmeren del) / število opravljenih ur na operaciji KC v mesecu POZOR: za pravilne izračun urne postavke na podlagi katere bom 4PM izračunal stroške dela, moramo najprej izpolniti časovnice (poročati o opravljenem delu).

Uvoz plač

V primeru uvoza podatkov o plačah (UVOZ / PLAČE), pripravimo podatke za vse zaposlene in vse mesece v eni Excelovi tabeli (vsak zaposlenec ima podatke o mesečni plači v svoji vrstici). Pozor: Pred uvozom plač mora administrator v splošnih nastavitvah pri plačah dovoliti považanje plač pri uvozu in avtomatski izračun urne postavke pri uvozu.

Ročni izračun urne postavke iz plače

Ko so podatki o plačah vneseni, pripravimo mesečno urno postavko za vsakega sodelavca. To naredimo pri vsaki osebi posebej:

 • Kliknemo Dodaj urno postavko da odpremo obrazec:
  • Izberemo vrsto projekta (kompetenčni center, razvojno investicijski, čezmejno sodelovanje),
  • organizacijo,
  • vpišemo datum veljavnosti urne postavke (prvi dan v mesecu, na katerega se nanaša plača).

S klikom na gumb izračunaj iz plače, 4PM izračuna urno postavko za mesec po formuli. Postopek ponovimo za vsak mesec, za vsako osebo.