Project structure/sl/

From Help.4pm
Jump to navigationJump to search

Kako načrtujem potek projekta

Razlaga pojmov
faza/podfaza 4.3.ikonaDodajFazo.jpg
 • skupina podobnih aktivnosti (delovni sklop, work package)
 • časovno omejena skupina aktivnosti,
 • podprojekt/delovni sklop.
naloga 4.3.ikonaDodajNalogo.jpg Projektna aktivnost s katero načrtujemo delo. Določimo trajanje in zadolžene osebe (sodelavci, zunanji sodelavci).

Člani ekipe uporabljajo nalogo za načrtovanje in poročanje o opravljenem delu, skupinsko delo.

mejnik 4.3.ikonaUstvariMejnik.jpg Točka v poteku projekta. Ima rok in zadolženo osebo.
sestanek 4.3.ikonaSkliciSestanek.jpg Aktivnost s katero načrtujemo delo, določimo čas (kdaj, trajanje), zadolžene osebe.

Člani ekipe uporabljajo nalogo za načrtovanje in poročanje o opravljenem delu, skupinsko delo. Povabilo na sestanek se prikaže v koledarju.

 • Za doseganje projektnih ciljev morajo člani projektne ekipe opraviti aktivnosti: faze, podfaze, naloge, mejniki, sestanki.
 • načrtovanje projektnih aktivnosti poteka hkrati z delegiranjem zadolžitev članom ekipe.
 • Člani ekip uporabljajo aktivnosti tudi za dnevno komunikacijo (vpisovanje komentarjev, pripenjanje dokumentov) in poročanje (vpis dela).
 • 4PM poskrbi, da so vse informacije pravilno urejene v aplikaciji, hkrati pa so uporabniki obveščeni tudi po e-pošti.

Projekt načrtujemo z dodeljevanjem nalog in zadolžitev na projektu.

Kako ustvarim terminski načrt projekta - gantogram?

Načrt projekta ustvarimo z razporeditvijo faz, nalog in mejnikov.

4.3.PotekProjekta.jpg

 • 4.3.ikonaDodajFazo.jpg fazo na projektu ustvarimo s klikom na ikono škatle,
 • 4.3.ikonaDodajNalogo.jpg nalogo s klikom na delovni list;
  • nalogi določimo eno ali več oseb, ki so odgovorne za njeno izvajanje - pripravimo zadolžitev,
 • 4.3.ikonaUstvariMejnik.jpgmejnik 's klikom na zastavico ,
 • 4.3.ikonaSkliciSestanek.jpg sestanek skličemo s klikom na ikono oseb
 • Izvoz, uvoz strukture projekta klik na ikone 4.3.ikonaIzvozInUvoz.jpg
 • Klikom na 4.3.ikonaDodaj(zelenKrogPlus).jpg dodamo na fazo novo nalogo, mejnik ali skličemo sestanek v okviru faze.

Upravljanje s fazami (delovni sklop, work package)

Faza je lahko:

 • skupina podobnih aktivnosti (delovni sklop, WP).
 • časovno omejena skupina aktivnosti,
 • podprojekt.


4.3.1.DodajFazo.jpg

Kako dodam novo fazo

 1. kliknemo ikono faza 4.3.ikonaDodajFazo.jpg,
 2. v polje vnesemo naziv faze in okrajšavo,
 3. pričakovani datum pričetka in konca faze
 4. vpišemo planirano število ur na fazi in vrednost faze,
 5. določimo osebo, ki vodi fazo,

in kratek opis faze.

 • Na faze poljubno pripenjamo tudi poljubno število podfaz. 4.3.ikonaDodajFazo.jpg
 • Vodja faze dobi samodejni mejnik o datumu zaključka faze

Planiranje ur na fazah oz. delovnih sklopih

Zaposlenim lahko načrtujemo ure, ki jih lahko porabijo za aktivnosti v posamezni fazi. Uporabnik ima vpogled v plan ur na fazi in skupaj na vseh nalogah v okviru faze (skupen plan in realizacija). Dodeljene ure na fazi omejuje porabo na nalogah.

 1. Dodaj novo fazo ali odpri obstoječo fazo
 2. v prazna polja vpiši plan
 3. zapri obrazec

Wp plan.JPG

Dobro je vedeti - faze in finančni plan, realizacija

 1. Finančni plan in realizacijo lahko spremljamo na nivoju posamezne faze. Če najprej načrtujemo finančni plan na nivoju projekta, kasneje dodane faze podedujejo že načrtovane stroške v vrednosti 0. V tem primeru boste lahko spremljali realizacijo na nivoju posamezne faze, primerjava plana in realizacije pa bo na nivoju projekta.
 2. Če želimo načrtovati plan na nivoju posameznih faz (delovnih sklopov, WP), moramo najprej načrtovati faze in aktivnosti, ki jih v naslednjem koraku povežemo s finančnim planom. To je pomembno predvsem pri so-financiranih projektih.
 3. Projektni načrt lahko spreminjamo s premikanjem nalog, mejnikov, sestankov med fazami in podfazami.

Upravljanje z nalogami

Naloge uporabljamo za:
terminsko načrtovanje projektnih aktivnosti: * določen začetek in konec; vsebino. * Naloga ima enega ali več zadolženih. * Na nivoju nalog spremljamo napredek posamezne zadolžitve, statuse. komuniciranje in skupinsko delo * z izmenjavo komentarjev in dokumentov, ki so povezani z nalogo. *Integriran e-poštni sistem poskrbi za obveščanje. dnevno poročanje o opravljenem delu: *zadolženi ima vedno podatek o vsebini, roku, dodeljenem in porabljenem času, realizaciji sodelavcev. *Ko poroča o porabljenem času tudi poroča o svojih stroških dela. *Ko je naloga končana, spremeni status in obvesti vodjo.

Kako dodam novo nalogo na projekt?

S klikom na ikono naloga 4.3.ikonaDodajNalogo.jpg odpremo obrazec za vnos nove naloge. Naloge lahko dodajamo tudi v Moj 4PM / vnos / dodaj nalogo.

4.3.1.DodajNalogo.jpg

 1. Izberemo vrsto dela. Vrsto dela izberemo iz šifranta, ki veljajo za tip projekta.
 2. Poimenujemo nalogo - naziv naloge, neobvezno polje.
 3. Določimo trajanje naloge. Datum zaključka naloge ni obvezno polje.
  • Če naloga nima datuma zaključka, potem ne moremo načrtovati zasedenosti
  • Če ima aktivnost določeno trajanje (SPLOŠNO / SISTEMATIZACIJA / SEZNAM AKTIVNOSTI), 4PM sama predlaga datum zaključka naloge.
  • Če imamo vklopljeno preverjanje datumov, morajo biti datumi v časovnih okvirih, ki so določeni v nadrejenih fazah oz. projektu.
 4. Vnesemo poljuben opis naloge - besedilo,
  • pripnemo povezave do dokumentovIkonaPriponka.JPG.
 5. Dodamo zadolžitve

Naloga edit zadolzitve.JPG

  • Izberemo organizacijo, privzeto je glavna organizacija.
  • Izberemo osebe (ali več oseb).
  • udeleženci - so člani projektne skupine
  • delovne skupine - hkraten izbor različnih oseb v skupini,
  • če oseba še ni član projektne ekipe, jo dodamo s klikom na +
  • dodelimo ure (enako število ur: vsem, samo novim zadolžitvam, zadolžitvam z 0 urami) - Dodeljene ure se izpisujejo pri načrtovanju zasedenosti.
  • in potrdimo
  • opišemo zadolžitve in po potrebi uredimo dodeljene ure.
 1. shranimo.
 • sistem pošlje obvestilo o novi nalogi vsem udeležencem naloge (odvisno od nastavitev).

Kako uredim ali popravim nalogo?

Če želimo urejati obstoječo nalogo (popraviti roke, dodati zadolžene, spremeniti opis...), kliknemo na nalogo v POTEKU PROJEKTA, GANTOGRAMU ali v SEZNAMIH NALOG. Naloga se odpre v oknu - "uredi".

Naloge in dokumenti

Nalogam lahko pripenjamo povezave do dokumentov:

 • ki so že naloženi na projektni portal ali v dokumentni sistem
 • neposredno na nalogo, v polje opis ali h komentarjem.

Naloge in komentarji - skupinsko delo

Člani na projektni nalogi komunicirajo s pomočjo komentarjev na nalogah:

 • komentarji, ki jih udeleženci vpišejo neposredno na nalogo,
 • komentarji, ki jih uporabniki označijo za komentar na nalogi pri vpisu dela
 • komentarji v sporočilu pri akcijah na nalogah (sprejmi, zavrni, opravljena, končana, prekliči),
 • samodejni komentarji pri akcijah in spremembah stanja naloge (dodeljena, sprejeta, zavrnjena…),

Komentarjem lahko dodajamo dokumenteIkonaPriponka.JPG. Ko komentar napišemo in shranimo, z e-pošto obvestimo IkonaPismo.JPG:

 • ekipo na nalogi (vsi, ki izvajajo naloge),
 • vse na projektu (torej tudi naročnika, podizvajalce, partnerje…),
 • vodjo projekta.

4.3.1.DodajKomentarNaNalogo.jpg

Naloge in EU projekti

Če vpisujemo naloge za EU projekte, moramo udeležencu določiti še stroškovno področje, na katerega se naloga nanaša. Z dvojnim klikom na prazno polje v stolpcu stroškovno področje odpremo spustni seznam stroškovnih področij, ki smo jih določili v planu stroškov zaposlenih, izberemo in potrdimo s klikom na zeleno kljukico. Polje za opis zadolžitve odpremo z dvojnim klikom, opišemo zadolžitev in potrdimo.

Dobro je vedeti: stroškovna področja na evropskem projektu moramo predhodno planirati.

4.3.1.DodajNalogoKompleksniProjekti.jpg

Realizacija nalog

4PM omogoča dva načina spremljanja realizacije (izvedbe) posamezne zadolžitve in naloge.

 • Samodejno: če ima naloga (zadolžitev) dodeljene ure (> 0), potem se pri vpisu opravljenih ur na nalogi, samodejno izračuna realizacije (opravljene ure/dodeljene ure)*100.
 • Ročno: zadolženi pri posamezni nalogi pri vpisu opravljenih ur vpiše svojo "oceno realizacije". Ta se lahko razlikuje od izračunane, če je vpisana ocena realizacije, potem se pri nadaljnjih izračunih upošteva ta.

Barve grafičnega prikaza - zadolžitve:

modra:

 • ročna <= samodejna(izvedba naloge poteka hitreje ali enako kot načrtovano)
 • zaključene zadolžitve: 100 % realizacija

oranžna:

 • samodejna >= ročna (naloga poteka počasneje kot načrtovano)
 • opravljene ure < dodeljenih ur

rdeča:

 • samodejna > ročna (naloga poteka počasneje kot načrtovano)
 • opravljene ure > dodeljenih ur

Realizacija nalog Pri nalogah, ki imajo več zadolžitev, aplikacija uporabi za izračun realizacije naloge povprečje % dokončanosti posameznih zadolžitev. Izračun uporablja uteži s količino dodeljenih ur. To pomeni, da se bolj upoštevajo zadolžitve z več dodeljenimi urami. Če ure niso dodeljene, se aproksimira dodeljene ure iz % dokončanosti in opravljenih ur.

Relacije med nalogami

Naloge lahko povezujemo. 4.3.1.KorelacijeNaloge.jpg

Podrejeno (odvisno) nalogo vedno povezujemo k nadrejeni nalogi, pri tem pa moramo upoštevati:

 • datum zaključka nadrejene naloge mora biti en dan pred začetkom odvisne naloge,
 • če naloga že vsebuje opravljene ure, ni mogoče spreminjati trajanja naloge,
 • relacije med nalogami so možne samo znotraj ene faze,
 • udeleženec ne more sprejeti odvisne naloge in vpisati ur, dokler ni zaključena nadrejena naloga (vse zadolžitve),
 • če so na odvisno nalogo že vpisane ure, potem nadrejene naloge ni mogoče odpirati za nove vpise,
 • če ima naloga odvisno nalogo, ji ne moremo spreminjati trajanja,
 • premikanje odvisnih nalog ni samodejno, uporabnika opozori na potrebne popravke,
 • naloge poljubno urejamo, če odstranimo povezave.

Relacije med nalogami so odvisne od licence. Kontaktirajte upravljavca aplikacije.

Statusi nalog, mejnikov

 • 3.13.ikonaOpravljeno.JPG dodeljena - nova naloga, ki jo mora uporabnik sprejeti, šele potem lahko poroča o porabljenem času.
 • Naloga sprejeta.JPGsprejeta - naloga, ki jo je uporabnik sprejel, lahko vpisuje delo, komentarje
 • 4.7.ikonaRdecKrizec.jpg zavrnjena - naloga, ki jo je uporabnik zavrnil. Ne more vpisovati ur. Odgovorna oseba mora tudi zavrnjeno zadolžitev zaključiti.
 • Ura.JPG opravljena - uporabnik je zaključil nalogo. S tem jo posreduje odgovorni osebi, da jo zaključi ali zavrne. Uporabnik lahko sam prekliče status opravljena in nalogi spremeni status v dodeljena.
 • 4.2.9.ikonaKljukcaZelena.jpg zaključena - odgovorna oseba je nalogo pregledala in jo lahko zaključi (zapre za vpisovanje ur) in oceni, uredi upravičene in neupravičene ure.
  • Zelena kljukica označuje, da je bila naloga zaključena in opravljena v roku,
  • rdeča kljukica - naloga je zamujala

Pomembno

 • Odgovorna oseba lahko kadarkoli zaključi nalogo, ne glede na stanje naloge. S tem prepreči, da bi osebe poročale o porabljenem času.
 • Spremembe vseh statusov 4PM samodejno beleži med komentarji na nalogi Prikaži spremembe stanj.

Obveščanje o novih in spremenjenih nalogah in mejnikih

Pošiljanje obvestil je določeno v splošnih nastavitvah aplikacije

 • izklopljeno: ne pošilja obvestil po e-pošti,
 • avtomatično: samodejno pošlje vsem udeležencem in vodji projekta,
 • ročno: osnovnemu oknu je dodan gumb SHRANI IN OBVESTI – uporabnik izbere, koga želi obvestiti o novi/spremenjeni aktivnosti. Če ne izberete nobenega prejemnika obvestila, potem ni poslano nobeno sporočilo, akcija se shrani.

4.3.1.DodajNalogo.jpg

Dodajanje mejnikov

Mejniki so točke v poteku projekta. Lahko so povezani

 • samostojni mejniki,
 • s koncem faz (samodejni mejnik),
 • končni datumi nalog, lahko so izročki...

Za en mejnik je zadolžena ena oseba.

Pri dodajanju mejnikov

 1. izberemo vrsto dela / mejnika,
 2. vpišemo opis,
 3. določimo organizacijo in odgovorno osebo ter
 4. pričakovani datum zaključka.

Če se mejnik ponavlja, označimo pogostost ponavljanja in trajanje.

4.3.1.DodajaMejnika.jpg

Sestanki

Sestanki so posebna oblika nalog (izbrana aktivnost, določeno trajanje, zadolženi - povabljeni na sestanek), ki imajo dodane parametre, ki povežejo nalogo s koledarjem (npr. Outlookov koledar).

Nov sestanek

Ko želimo sklicevati sestanek v 4PM

 1. izberemo aktivnost (sestanek, kolegij),
 2. vpišemo zadevo sestanka (ime naloge),
 3. lokacijo sestanka in
 4. datum, čas začetka in predvideno trajanje,
 5. pripnemo datoteko, opis (npr. dnevni red),
 6. izberemo udeležence (povabimo na sestanek)

in shranimo. Pri vnosu novega sestanka 4PM preverja razpoložljivost udeležencev 4PM Koledarju, bodisi zaradi odsotnosti, drugega sestanka, ipd. Ko sestanek shranimo, je prikazan v poštnem koledarju (Outlook) in v Moj4PM povabljenih oseb, ki povabilo sprejmejo ali zavrnejo.

Na sprejet sestanek povabljeni vpisujejo opravljene ure.

Pošiljanje obvestil o novih / spremenjenih sestanki

Odvisno od splošnih nastavitev aplikacije:

 • Vklopljeno – pošlje povabilo v Outlook, udeleženec sestanka lahko povabilo sprejme v poštnem odjemalcu
 • Izklopljeno – ne pošilja ničesar, sestanki so evidentirani samo v 4PM.

Potrjevanje sestankov

Aplikacija omogoča dva načina sklicevanja sestankov (splošna nastavitev aplikacije), glede na začetno stanje sestanka: - predviden: sklican sestanek mora odgovorna oseba potrditi (ko je dovolj potrjenih udeležb), - potrjen: sklicanega sestanka ni treba dodatno potrjevati.

Sinhronizacija s poštnim odjemalcem

Povabljene osebe dobijo na e-poštni naslov povabilo na sestanek, ki ga v koledarju sprejmejo ali zavrnejo s pomočjo akcijskih gumbov nad glavo sporočila. Ko povabilo sprejmejo (accept), ga prestavijo v koledar e-poštnega odjemalca.

 • Oseba, ki je sestanek sklicala, ima potrjen sestanek že v koledarju. Ostale osebe morajo poslati odgovor na povabilo: sprejet ali zavrnjen sestanek.
 • Vsakič, ko oseba, ki je povabljena na sestanek, izvede akcijo (sprejme ali zavrne), so vse povabljene osebe obveščene in dobijo obvestilo o spremembi. Enako velja za preklicane sestanke.
 • Deluje, ko je vklopljeno pošiljanje e-sporočil; testirano za MS Outlook, Lotus Notes.

4.3.1.ObvestiloOutlooka.jpg

Dobro je vedeti

 • Na sestanke lahko vabimo samo uporabnike 4PM (sodelavce) ali uporabnike, ki imajo dostop gost.

4.3.1.SklicSestanka.jpg