My tasks/sl/

From Help.4pm
Revision as of 12:51, 1 July 2019 by Writer (talk | contribs) (→‎Pomembno)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Moje naloge IkonaNaloga.JPG

Naloge IkonaNaloga.JPG (zadolžitve) predstavljajo dejavnost in vplivajo na potek projekta. Naloga ima dodeljene človeške vire (ure), predviden datum začetka in konca določene naloge. V prikazu MOJE NALOGE so zbrane vse vaše naloge: nove odprte, končane, zaključene. Ob opisu nalog je pregled nad dodeljenimi in opravljenimi urami za posamezno nalogo in povezava do projekta.

3.3.1 MojeNaloge.jpg

Seznami nalog IkonaNaloga.JPG

 • Opravi: naloge, ki jih morate opraviti, ki so vam dodeljeneNaloga sprejeta.JPG. Na naloge lahko vpisujete ure opravljenega dela, komentarje in realizacijo.
 • Spremljaj: naloge, ki ste jih dodelili na projektih, ki jih NE vodite. Tu potrjujete stanje nalog, spremljate upravičene ure in ocenjujete zaključene naloge.
 • Vodi: naloge na projektih, ki jih vodite. Tu potrjujete stanje nalog (dodeljeno, sprejeto, zavrnjeno, opravljeno, zaključeno, nezaključeno), spremljate upravičene ure, ocenjujete zaključene naloge.

Statusi nalog

 • 3.13.ikonaOpravljeno.JPG dodeljena - nova naloga, ki jo mora uporabnik sprejeti, šele potem lahko poroča o porabljenem času.
 • Naloga sprejeta.JPGsprejeta - naloga, ki jo je uporabnik sprejel, lahko vpisuje delo, komentarje
 • 4.7.ikonaRdecKrizec.jpg zavrnjena - naloga, ki jo je uporabnik zavrnil. Ne more vpisovati ur. Odgovorna oseba mora tudi zavrnjeno zadolžitev zaključiti.
 • Ura.JPG opravljena - uporabnik je zaključil nalogo. S tem jo posreduje odgovorni osebi, da jo zaključi ali zavrne. Uporabnik lahko sam prekliče status opravljena in nalogi spremeni status v dodeljena.
 • 4.2.9.ikonaKljukcaZelena.jpg zaključena - odgovorna oseba je nalogo pregledala in jo lahko zaključi (zapre za vpisovanje ur) in oceni, uredi upravičene in neupravičene ure.
  • Zelena kljukica označuje, da je bila naloga zaključena in opravljena v roku,
  • rdeča kljukica - naloga je zamujala

Pomembno

 • Odgovorna oseba lahko kadarkoli zaključi nalogo, ne glede na stanje naloge. S tem prepreči, da bi osebe poročale o porabljenem času.
 • Spremembe vseh statusov 4PM samodejno beleži med komentarji na nalogi Prikaži spremembe stanj.

NOVO

Za lažjo in boljšo komunikacijo v skupini lahko kopirate povezavo do naloge in to pošljete ostalim uporabnikom. Pojdite na želeno nalogo in kliknite na gumb kopiraj (glej sliko). Nato skopirajte povezavo v odložišče.

Dbv.JPG