My tasks/sl/

From Help.4pm
Jump to: navigation, search

Moje naloge IkonaNaloga.JPG

Naloge IkonaNaloga.JPG (zadolžitve) predstavljajo dejavnost in vplivajo na potek projekta. Naloga ima dodeljene človeške vire (ure), predviden datum začetka in konca določene naloge. V prikazu MOJE NALOGE so zbrane vse vaše naloge: nove odprte, končane, zaključene. Ob opisu nalog je pregled nad dodeljenimi in opravljenimi urami za posamezno nalogo in povezava do projekta.

3.3.1 MojeNaloge.jpg

Seznami nalog IkonaNaloga.JPG

 • Opravi: naloge, ki jih morate opraviti, ki so vam dodeljeneNaloga sprejeta.JPG. Na naloge lahko vpisujete ure opravljenega dela, komentarje in realizacijo.
 • Spremljaj: naloge, ki ste jih dodelili na projektih, ki jih NE vodite. Tu potrjujete stanje nalog, spremljate upravičene ure in ocenjujete zaključene naloge.
 • Vodi: naloge na projektih, ki jih vodite. Tu potrjujete stanje nalog (dodeljeno, sprejeto, zavrnjeno, opravljeno, zaključeno, nezaključeno), spremljate upravičene ure, ocenjujete zaključene naloge.

Statusi nalog

 • 3.13.ikonaOpravljeno.JPG dodeljena - nova naloga, ki jo mora uporabnik sprejeti, šele potem lahko poroča o porabljenem času.
 • Naloga sprejeta.JPGsprejeta - naloga, ki jo je uporabnik sprejel, lahko vpisuje delo, komentarje
 • 4.7.ikonaRdecKrizec.jpg zavrnjena - naloga, ki jo je uporabnik zavrnil. Ne more vpisovati ur. Odgovorna oseba mora tudi zavrnjeno zadolžitev zaključiti.
 • Ura.JPG opravljena - uporabnik je zaključil nalogo. S tem jo posreduje odgovorni osebi, da jo zaključi ali zavrne. Uporabnik lahko sam prekliče status opravljena in nalogi spremeni status v dodeljena.
 • 4.2.9.ikonaKljukcaZelena.jpg zaključena - odgovorna oseba je nalogo pregledala in jo lahko zaključi (zapre za vpisovanje ur) in oceni, uredi upravičene in neupravičene ure.
  • Zelena kljukica označuje, da je bila naloga zaključena in opravljena v roku,
  • rdeča kljukica - naloga je zamujala

Pomembno

 • Odgovorna oseba lahko kadarkoli zaključi nalogo, ne glede na stanje naloge. S tem prepreči, da bi osebe poročale o porabljenem času.
 • Spremembe vseh statusov 4PM samodejno beleži med komentarji na nalogi Prikaži spremembe stanj.